22/2021 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 για συμπλήρωση της αριθ. 746/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1, «Είδη Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

22/2021 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 για συμπλήρωση της αριθ. 746/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1, «Είδη Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

22