228/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (επισκευή του CISCO SERVER του ΑΤΔ του κτιρίου της πρώην λαϊκής αγοράς)

228/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (επισκευή του CISCO SERVER του ΑΤΔ του κτιρίου της πρώην λαϊκής αγοράς)

228