228/2021 Σύνταξη των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας_Τμήματα 2,5,6,7,8,9.

228/2021 Σύνταξη των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας_Τμήματα 2,5,6,7,8,9.

228