230/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (“ Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “)

230/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (“ Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “)

230