230/2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

230/2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

230