231/2022 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

231/2022 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

231