233/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια 30 συσκευών ψηφιακής υπογραφής ( USB TOKENS ) – ΣΑΤΑ 2016)

233/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια 30 συσκευών ψηφιακής υπογραφής ( USB TOKENS ) – ΣΑΤΑ 2016)

233