234/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

234/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

234