234/2022 Διαβίβαση του Πρακτικού Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

234/2022 Διαβίβαση του Πρακτικού Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

234