244/2021 Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021»

244/2021 Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021»

244