246/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 807.000,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1.000.680,00€.

246/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 807.000,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1.000.680,00€.

246