252/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (συνδρομή ετών 2017-2018 σε περιοδικό Ήπειρος-Άπειρος Χώρα)

252/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (συνδρομή ετών 2017-2018 σε περιοδικό Ήπειρος-Άπειρος Χώρα)

252