254/2018 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

254/2018 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

254