258/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- υποθ.ασφαλιστικής αποζημίωσης για επισκευή οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου)

258/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- υποθ.ασφαλιστικής αποζημίωσης για επισκευή οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου)

258