265/2022 Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, Υποέργο 1, Τμήμα IV «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου», συμβατική δαπάνη 92.938,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490. Κ.Α.: 62.7132.936 Cpv: 42415100-9

265/2022 Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, Υποέργο 1, Τμήμα IV «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου», συμβατική δαπάνη 92.938,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490. Κ.Α.: 62.7132.936 Cpv: 42415100-9

265