27/2021 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» , στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2),του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

27/2021 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» , στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2),του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

27