273/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αρ.15/2018 ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Λέκκου Παρασκευή του Ματθαίου – τόκοι και δικαστικά έξοδα)

273/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αρ.15/2018 ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Λέκκου Παρασκευή του Ματθαίου – τόκοι και δικαστικά έξοδα)

273