274/2022 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

274/2022 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

274