279/2022 Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

279/2022 Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

279