281/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

281/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

281