285/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

285/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

285