289/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR και υπεύθυνο DPO)

289/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR και υπεύθυνο DPO)

289