289/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ,ΛΟΥΡΟΥ,ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»

289/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ,ΛΟΥΡΟΥ,ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»

289_2020