289/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2019

289/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2019

289