290/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

290/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

290_2020