293/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.10.15.7135.018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ενός αμφίβιου-πλωτού αμαξιδίου και ανταλλακτικών ειδών για τα υπάρχοντα αμφίβια-πλωτά αμαξίδια

293/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.10.15.7135.018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ενός αμφίβιου-πλωτού αμαξιδίου και ανταλλακτικών ειδών για τα υπάρχοντα αμφίβια-πλωτά αμαξίδια

293