300/2019 – Έγκριση των Πρακτικών Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς” και Νο 2 “Πρακτικού Ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδότη” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

300/2019 – Έγκριση των Πρακτικών Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς” και Νο 2 “Πρακτικού Ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδότη” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

300