307/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Ζαλόγγου)

307/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Ζαλόγγου)

307