308/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ζάλογγου – ΣΑΤΑ 2018)

308/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ζάλογγου – ΣΑΤΑ 2018)

308