308/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6141 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας

308/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6141 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας

308