310/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας.

310/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας.

310_2020