311/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (επιστροφή προς Ε.Ε.Τ.Α.Α αδιάθετου ποσού του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι)

311/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (επιστροφή προς Ε.Ε.Τ.Α.Α αδιάθετου ποσού του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι)

311