313/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (1ο υποέργο), Προεκτιμώμενη αμοιβή¨ 94.860,00€ (συμπ/νεται ΦΠΑ 24%) Κ.Α.02.60.7321.208 CPV: 71320000-7 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» προϋπολογισμού 235.600,00 € (με ΦΠΑ). ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

313/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (1ο υποέργο), Προεκτιμώμενη αμοιβή¨ 94.860,00€ (συμπ/νεται ΦΠΑ 24%) Κ.Α.02.60.7321.208 CPV: 71320000-7 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» προϋπολογισμού 235.600,00 € (με ΦΠΑ). ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

313