3/2021ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2021

3/2021ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2021

3