325/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών πυρασφάλειας Δήμου Πρέβεζας)

325/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια υλικών πυρασφάλειας Δήμου Πρέβεζας)

325