335/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

335/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

335