336/2022 Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Πρασίνου & Καθαριότητας για υπηρεσία εκτός έδρας

336/2022 Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Πρασίνου & Καθαριότητας για υπηρεσία εκτός έδρας

336