340/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών 2018-2020»

340/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών 2018-2020»

340