346/2018 – Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018” για χρονικό διάστημα ενός μήνος Ιούνιο

346/2018 – Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018” για χρονικό διάστημα ενός μήνος Ιούνιο

346