350/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλων)

350/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλων)

350