357/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δικαστική απόφαση αρ.1212/2018 Μον.Πρωτ.Αθηνών για Γεννειατάκη Εμμανουήλ κλπ)

357/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δικαστική απόφαση αρ.1212/2018 Μον.Πρωτ.Αθηνών για Γεννειατάκη Εμμανουήλ κλπ)

357