359/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΟ18 προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Δήμου Πρέβεζας)

359/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΟ18 προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Δήμου Πρέβεζας)

359