362/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δήμου Πρέβεζας)

362/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δήμου Πρέβεζας)

362