371/2019 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου : Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

371/2019 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου : Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

371