376/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 προμήθεια κ΄τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων)

376/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 προμήθεια κ΄τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας οχημάτων)

376