376/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας»».

376/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας»».

376