378/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια εφαρμογής καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών)

378/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια εφαρμογής καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών)

378