391/2021 «Έγκριση πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0».

391/2021 «Έγκριση πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0».

391