392/2019 – Δέσμευση πίστωσης για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ .έτους 2020 για την υπηρεσία με τίτλο “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών”

392/2019 – Δέσμευση πίστωσης για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ .έτους 2020 για την υπηρεσία με τίτλο “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών”

392