392/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για τις μετακινήσεις των αθλητών του

392/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για τις μετακινήσεις των αθλητών του

392